ผู้ใช้งาน
กลุ่มผู้ใช้งาน
ทำเนียบแผน/งาน
Log Out

ทำเนียบหน่วยขึ้นตรง
รหัส ชื่อ ชื่อย่อ Name Abbr จังหวัด อำเภอ ตำบล บ้าน X_Coor Y_Coor
000 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
010 กองกำลังพล กกพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
020 กองข่าว กขว.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
030 กองยุทธการ กยก.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
040 กองส่งกำลังบำรุง กกบ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
050 กองกิจการพลเรือน กกร.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
060 กองการสื่อสาร กสส.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
070 กองงบประมาณ กงป.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
080 กองการเงิน กกง.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
090 กองการช่าง กกช. Engineering Division ENGD กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
0A0 กองธุรการ กธก.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
0B0 สำนักงานนายทหารพระธรรมนูญ สธน.นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
0C0 ศูนย์ประสานและติดตาม ศปต.นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
0D0 สำนักงานตรวจสอบภายใน สตส.นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
570 สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 วส.919 นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดุสิต สวนจิตรลดา
710 ร้อย บก.นทพ. ร้อย บก.นทพ.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
100 สำนักงานพัฒนาภาค 1 สนภ.1   ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน หนองเค็ด 101.37274 13.76418
110 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 นพค.11 สนภ.1   กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน อูล่อง 98.67343 14.79259
120 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 นพค.12 สนภ.1   สระแก้ว วัฒนานคร แซร์ออ แซร์ออ 102.49434 14.03708
130 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 นพค.13 สนภ.1   เพชรบุรี แก่งกระจาน วังจันทร์ ทุ่งเคล็ด 99.73707 12.91463
140 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 นพค.14 สนภ.1   ตราด บ่อไร่ บ่อพลอย ตากแว้งล่าง 102.52510 12.55708
150 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นพค.15 สนภ.1   อุทัยธานี ห้วยคต ห้วยคต ชุมทหาร 99.58728 15.27214
160 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 นพค.16 สนภ.1   เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง หนองนารี 101.13775 16.43585
170 สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 วส.934 สนภ.1   อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง เนินตูม 100.03398 15.39798
190 ช.พัฒนา สนภ.1 ชพน.สนภ.1   ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน หนองเค็ด 101.37274 13.76418
200 สำนักงานพัฒนาภาค 2 สนภ.2   อุดรธานี เมืองอุดรธานี โนนสูง โนนสูง 102.86555 17.28591
210 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 นพค.21 สนภ.2   อุดรธานี ศรีธาตุ นายูง โคกหนองแวง 103.26320 16.96971
220 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 นพค.22 สนภ.2   นครพนม นาแก บ้านแก้ง ทางหลวง 104.45560 16.95829
230 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 นพค.23 สนภ.2   เลย นาด้วง ท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ 101.93487 17.42105
240 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 นพค.24 สนภ.2   มุกดาหาร คำชะอี คำชะอี ศรีมงคล 104.33830 16.53699
250 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 นพค.25 สนภ.2   หนองคาย โพธิ์ตาก ด่านศรีสุข ศูนย์กลาง 102.40744 17.91319
260 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 นพค.26 สนภ.2   สกลนคร พรรณานิคม ไร่ โคกพัฒนา
270 สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 วส.909 สนภ.2   สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง รุ่งพัฒนา 104.09790 17.19927
290 ช.พัฒนา สนภ.2 ชพน.สนภ.2   อุดรธานี เมืองอุดรธานี โนนสูง โนนสูง 102.86555 17.28591
300 สำนักงานพัฒนาภาค 3 สนภ.3   เชียงใหม่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ ดอยน้อย 98.80165 18.46380
301 ศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตร ศฝ.สนภ.3  
310 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 นพค.31 สนภ.3   น่าน ปัว ศิลาเพชร ป่าตองดอนทรายทอง 100.94440 19.09894
320 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 นพค.32 สนภ.3   เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว ทุ่งละคร 98.95099 19.41120
330 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 นพค.33 สนภ.3   ตาก แม่สอด พระธาตุผาแดง หัวฝาย 98.60846 16.70544
340 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 นพค.34 สนภ.3   พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ ตาปะขาวหาย 100.26962 16.85195
350 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 นพค.35 สนภ.3   เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ เหล่าเจริญเมือง 100.04350 20.00443
360 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 นพค.36 สนภ.3   แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่คะตวน คอนผึ้ง 97.93193 18.04970
370 สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 วส.914 สนภ.3   เชียงราย แม่จัน แม่จัน ปงอ้อ 99.87107 20.11017
390 ช.พัฒนา สนภ.3 ชพน.สนภ.3   เชียงใหม่ ดอยหล่อ ดอยหล่อ ดอยน้อย 98.80165 18.46380
400 สำนักงานพัฒนาภาค 4 สนภ.4   พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน ทุ่งผีปั้นรูป 100.17375 7.32556
410 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 นพค.41 สนภ.4   นราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี ควน 101.89882 6.14504
420 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 นพค.42 สนภ.4   ยะลา ยะหา บาโร๊ะ ลีตอ 101.07656 6.46348
430 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 นพค.43 สนภ.4   พัทลุง ศรีนครินทร์ ชุมพล หนองโหล๊ะ 99.95327 7.58114
440 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 นพค.44 สนภ.4   ปัตตานี ทุ่งยางแดง น้ำดำ นัดฆอมิส 101.43159 6.62287
450 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 นพค.45 สนภ.4   สตูล ควนโดน ควนโดน สะพานเคียน 100.06879 6.79072
460 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 นพค.46 สนภ.4   สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่ ใหม่ 99.31901 9.05645
470 สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 วส.912 สนภ.4   นราธิวาส เมืองนราธิวาส บางนาค บางนาค
490 ช.พัฒนา สนภ.4 ชพน.สนภ.4   พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน ทุ่งผีปั้นรูป 100.17375 7.32556
800 ศูนย์ส่งเสริมปศุสัตว์ภาคใต้ ศสปต.   ปัตตานี ทุ่งยางแดง น้ำดำ บาลูกาลูวะ 101.42803 6.63988
500 สำนักงานพัฒนาภาค 5 สนภ.5   นครราชสีมา ปักธงชัย ภูหลวง หลุมหิน 102.00539 14.59571
510 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 นพค.51 สนภ.5   อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ โนนหนามแท่ง คำเตย 104.63897 15.93052
520 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 นพค.52 สนภ.5   บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก ดอนหนองแหน 102.90591 14.56382
530 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นพค.53 สนภ.5   ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย สำโรง ส้มป่อย 104.16012 15.17030
540 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 นพค.54 สนภ.5   สุรินทร์ ปราสาท ตาเบา ลำพุก 103.50545 14.61762
550 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 นพค.55 สนภ.5   ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง เมืองเก่า 101.89038 16.29597
560 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 นพค.56 สนภ.5   อุบลราชธานี เดชอุดม กลาง บก 105.10655 14.83329
580 สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 วส.921 สนภ.5   เพชรบูรณ์ หล่มเก่า นาแซง นาแค 101.23331 16.85095
590 ช.พัฒนา สนภ.5 ชพน.สนภ.5   นครราชสีมา ปักธงชัย ภูหลวง หลุมหิน 102.00539 14.59571
180 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 1 นกส.1 สทพ.   สระแก้ว วัฒนานคร แซร์ออ แซร์ออ 102.49434 14.03708
280 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 2 นกส.2 สทพ.   สกลนคร เมืองสกลนคร โนนหอม โพนยางคำ 104.18961 17.08487
380 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 3 นกส.3 สทพ.   ตาก สามเงา วังหมัน วังไคร้ 99.07391 17.21925
480 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 4 นกส.4 สทพ.   ชุมพร ท่าแซะ สลุย หินกูบ 99.26090 10.87259
585 หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 5 นกส.5 สทพ.   กรุงเทพมหานคร ดุสิต สวนจิตรลดา
600 สำนักงานทหารพัฒนา สทพ. Military Development Office MDO กรุงเทพมหานคร บางซื่อ บางซื่อ
610 กองการเกษตรและสหกรณ์ กกส.สทพ.   กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุราด 99.03069 14.28608
620 กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ กสข.สทพ.   ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน หนองเค็ด 101.37274 13.76418
700 สำนักงานสนับสนุน สสน.   กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง สีกัน ถ.นาวงประชาพัฒนา
900 นพศ.นทพ. นพศ.   กรุงเทพมหานคร บางเขน อนุสาวรีย์ หมู่ที่ 1